Xoăn vàng lớn,

तस्वीर का शीर्षक ,

Xoăn vàng lớn,, Bước đi về kinh tế của ông Hải tuy có chậm hơn bạn bè nhưng về mặt gia đình thì ông đã bỏ xa bọn họ.