Đồ Hư Hỏng Khốn Kiếp Nhồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ Hư Hỏng Khốn Kiếp Nhồi, Biết con trai ở ngoài đang nhìn đăm đăm qua lớp kính mờ nên Nga cố mặc thật nhanh.