Dương vật, máy 39

तस्वीर का शीर्षक ,

Dương vật, máy 39, Không, nên nói anh được cả một làng toàn phụ nữ nuôi dưỡng như một ông hoàng.