Viền phần 3, và ông

तस्वीर का शीर्षक ,

Viền phần 3, và ông, Đang sốt ruột định ra ngoài dò xét tình hình thì cánh cửa phòng lão nhẹ nhàng được mở hé.