Trẻ CFNM y tá đi nắm xuống bệnh nhân

chú thích hình ảnh,

Trẻ CFNM y tá đi nắm xuống bệnh nhân, Dù ông không ngừng dùng thần thức của mình mở đường vẫn không thể bứt ra khỏi chúng mà thoát đi.