Nhục lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhục lớn, Hòa Phát Hậu Nhân đang xì xầm giải thích gì đó với đám phụ nữ còn chỉ chỉ tay vào nhà như giải thích mối quan hệ của chúng với hai kẻ bên trong.