Bất Động Sản Là Thỏa Thuận Chân Tôn Thờ - Chân Tín - Footjob

chú thích hình ảnh,

Bất Động Sản Là Thỏa Thuận Chân Tôn Thờ - Chân Tín - Footjob, Nếu phía các ngài giảm 10% tôi có thể đặt bút ký hợp đồng ngay trong ngày hôm nay Nguyễn Quân: Ngài Phan Thành cũng thấy đấy, chúng ta bàn bạc cũng đã quá nhiều rồi.