Les ăn lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Les ăn lả, Thằng Dương này về đánh cho một trận sưng mông mới được, con đã không ngăn bạn mà còn hùa theo báo hại bây giờ làm cho mẹ mất tự nhiên vô cùng.