Angie Dickinson - Ăn Mặc Giết

chú thích hình ảnh,

Angie Dickinson - Ăn Mặc Giết, Linh thạch là một dạng đá được tạo ra khi linh khí thiên địa kết tinh thành thể rắn thường nằm sâu dưới lòng đất.