Chết tiệt Wendy để một hậu môn,

तस्वीर का शीर्षक ,

Chết tiệt Wendy để một hậu môn,, Bao quanh mình là hàng vạn quỷ dữ đòi mạng đông nghìn nghịt che đi cả ánh sáng của mặt trời.