Cong và Mỏng Giả vui vẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

Cong và Mỏng Giả vui vẻ, Chỉ cần né tránh hai trảo ma tu sắc bén kia chúng sẽ không có gì nguy hiểm.