Hai con màu đen gái chắc ăn lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai con màu đen gái chắc ăn lả, Hắn muốn bảo vệ đất nước này, muốn xóa tan gánh nặng của mẹ, muốn tiếp nối di sản của cha, muốn chiến đấu.