Trẻ nghiệp dư đi uống rượu

chú thích hình ảnh,

Trẻ nghiệp dư đi uống rượu, Chỉ một cơn nóng giận của Thần đã san bằng một tổ chức hùng mạnh, bảo sao người ta phải hạn chế giao tranh cấp Thần.