Nhỏ Ngực Slender Tóc Vàng Ăn Một Khối Thịt Rod

chú thích hình ảnh,

Nhỏ Ngực Slender Tóc Vàng Ăn Một Khối Thịt Rod, Dưới ngai, một tên hầu thân cận thấy thế lo lắng hỏi: Thưa Ma Quân bệ hạ, cánh tay của Võ Thiên Đế vẫn còn bài xích người sao?.