Thành quả, Mèo Chơi trên Ghế hàng hiếm

chú thích hình ảnh,

Thành quả, Mèo Chơi trên Ghế hàng hiếm, Dựa vào hướng dẫn bên trong hộp thì Uyên biết được đây là một cái máy rung, và Quang sẽ là người điều khiển nó.