, Thiếu cam,

तस्वीर का शीर्षक ,

, Thiếu cam,, Sau một phen vuốt ve trên dưới, quần áo hai người đều bị vén lên, thẳng đến khi hôn đến gần như không thở nổi, lúc này mới lưu luyến buông miệng ra.