Bà chơi nhau

तस्वीर का शीर्षक ,

Bà chơi nhau, Khi đó, không chỉ Hà Thành vong, mà cả đất nước này cũng rơi vào tay giặc!.