Eve, cô Dâu,

तस्वीर का शीर्षक ,

Eve, cô Dâu,, Hôm nay hội đồng quản trị tổ chức đại hội cổ đông bất thường để phổ biến hai vấn đề.