Đức MẸ, da đen, bữa tiệc

तस्वीर का शीर्षक ,

Đức MẸ, da đen, bữa tiệc, Đám người đang vác thang, vác cuốc chạy ào ào lên vách đá thì đột nhiên một ngọn lửa bất ngờ bốc lên chặn đứng đường của họ.