Thạc sĩ, chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Thạc sĩ, chết tiệt, Nhưng nếu đoạn video này lộ ra sẽ không một ai sẵn sàng đứng ra giúp đỡ lão trả thù cho con.