Nóng tóc vàng chàng dễ thương cho họ hứng lên bọn chó

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng tóc vàng chàng dễ thương cho họ hứng lên bọn chó, Ông Hải trong dáng dấp cao lớn xách cặp táp đi vào nhà qua lối thông garage với phòng khách.