Nhồi-Teen-Đồ Đĩ

chú thích hình ảnh,

Nhồi-Teen-Đồ Đĩ, Lúc này dù muốn dù không ông vẫn phải làm theo mệnh lệnh vừa ban hành của chính phủ, lập tức chấm dứt lần thảm sát giết chóc này.