Sếp nóng tính

तस्वीर का शीर्षक ,

Sếp nóng tính, Không cần nói cũng biết ba đứa Đạt Bình Hào kè kè hai bên phải ganh tị với nó đến mức nào.