Nóng thổi kèn Bởi Một Nóng cô gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng thổi kèn Bởi Một Nóng cô gái, Cả người bà ta lơ lửng trên không hai chân đạp trên một vật dài dài kỳ lạ… Giáo sư Châu giật cái ống nhòm của kẻ bên cạnh mà nhìn.